Melding

DOELSTELLING

Het primaire doel van onze stichting is om buurtbewoners aan te zetten tot emancipatie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Om hier praktisch vorm aan te geven ontwikkelt onze stichting een breed scala aan projecten en activiteiten. Het is voor de stichting essentieel dat verzoeken en signalen vanuit onze omgeving in die activiteit- en projectontwikkeling worden meegenomen. Daarbij moet gedacht worden aan onder andere de volgende aandachtsgebieden:
 
- bevorderen van maatschappelijke (en politieke) participatie;
- voorlichting, advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
- onderhouden en uitbreiden van de sociale kaart;
- versterken van de sociale samenhang in de buurt, met name door het bevorderen van onderling begrip en het vergroten van inzicht elkaars normen, waarden en gebruiken;
- versterking van het gevoel van eigenwaarde;
- behandelen van maatschappelijke vraagstukken;
- ondersteuning bij het ontwikkelen van een evenwichtige identiteit;
- ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie;
- ondersteuning bij het ontdekken, ontwikkelen en benutten van persoonlijke talenten;
- inzicht geven in arbeidsmarktperspectieven

ALGEMENE GEGEVENS
 
Naam ANBI: Stichting Evenaar
K.v.K. nummer: 41136074
RSIN/Fiscaal nummer: 806081983
E-mail: info@stichtingevenaar.nl
Adres: P.J. Troelstraweg 6 A
Postcode: 3144 CX
Plaats: Maassluis

VERANTWOORDING

Bestuursamenstelling
Per 31 december 2015 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
 
 1. Bagcivan, Yusuf / Secretaris
 2. Yucel, Ali Hamza / Penningmeester
 3. Celikkaya, Zekeriya / Voorzitter
 4. Celikkaya, Fatih / Bestuurslid
 5. Ozcan, Emine / Bestuurslid
 6. Sahin, Havva / Bestuurslid
 7. Sahin, Seyran / Bestuurslud

Beleidsplan
 • De stichting streeft naar een samenleving waarin individuen zoveel mogelijk maatschappelijk actief, betrokken en zelfredzaam zijn en eigen verantwoordelijkheid (kunnen en/of durven) nemen. De focus ligt op de domeinen maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen dit streven concentreren wij ons op een aanpak die zowel is afgestemd op het functioneren in de bredere Nederlandse samenleving als binnen de eigen leefomgeving, familie en vriendenkring.
 •  
 • Sociale samenhang is noodzakelijk om bijvoorbeeld eenzaamheid en isolatie van kwetsbare groepen te voorkomen. Veel van de activiteiten en projecten zijn er daarom op gericht om deelnemers meer inzicht te laten krijgen in de wereld om hen heen en in elkaars normen, waarden en gebruiken. Vanuit onze verbindende rol geven wij hier invulling aan.
   
 • Feit is echter dat de participatie van specifieke groepen, vooral als het gaat over werk, onderwijs en bestuur, nog altijd flink te wensen overlaat. Dit houdt maatschappelijke ongelijkheid in stand. Door de buurtbewoners en bezoekers actief bij al onze projecten en activiteiten te betrekken, willen wij die ongelijkheid verkleinen. Ook hier komt onze verbindende rol om de hoek kijken door signalen door te geven aan (lokale) beleidsontwikkelaars en bestuurders over zaken die bij de doelgroep spelen.
   
 • Uitgangspunt bij alles wat de stichting doet is dat de doelgroep actief meebepaalt hoe het beleid in hun leefomgeving tot stand komt. Pas dan kan er volgens de stichting sprake zijn van volwaardig burgerschap, geslaagde participatie en van eerlijke kansen.
   
 • Beloningsbeleid 
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte reiskosten

Het salarisniveau van betaald personeel bedraagt maximaal anderhalf keer het wetttelijk minimumloon.
 
Uitgeoefende activiteiten
deelname aan landelijke en lokale overleg- en adviesstructuren;
- het in stand houden en ondersteunen van een educatiecentrum;
- voorlichtingsbijeenkomsten over de meest uiteenlopende onderwerpen;
- participeren in buurt-activiteiten en projecten;
- houden van open dagen voor buurtbewoners;
- opvoedingsondersteuning;
- huiswerkbegeleiding;
- sociale spreekuren;
- CITO- trainingen;
- ontmoetingsruimte;
- buurtfeesten;
- kadertrainingscursussen voor aspirant-bestuursleden en vrijwilligers;
- Nederlandse taal- en conversatielessen;
- sport en spel activiteiten;
- excursies;
- themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen;
- organiseren van naschoolse activiteiten;
- aansluiten bij en/of ontwikkelen van projecten en activiteiten; gericht op het verruimen van kansen op stage en werk.

DOWNLOADS
Publicatiebalans + Staat van baten en lasten
Toelichting Staat van baten en lasten